Ώρα Λονδίνου (GMT +0:00) : 21/3/2019 14:06

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η Special Tours Wholesalers ΕΠΕ δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητά σας και να αναπτύσσει τεχνολογία που θα σας προσφέρει την καλύτερη και ασφαλέστερη εμπειρία πλοήγησης. Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων αφορά τον ιστότοπο της Special Tours Wholesalers ΕΠΕ και πληροί τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679).

Special Tours Wholesalers ΕΠΕ ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας»: η οντότητα που καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

Συλλογή προσωπικών δεδομένων

Η Special Tours Wholesalers ΕΠΕ συλλέγει προσωπικά δεδομένα, όπως τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου της οικίας ή της εργασίας σας. Επίσης, η Special Tours Wholesalers ΕΠΕ συλλέγει ανώνυμα δημογραφικά στοιχεία που δεν αποτελούν μοναδικά χαρακτηριστικά, όπως τον ταχυδρομικό κώδικα, την ηλικία, το φύλο, τις προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα και τα αγαπημένα σας.

Επιπλέον, η Special Tours Wholesalers ΕΠΕ συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με το υλισμικό και το λογισμικό του υπολογιστή σας. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP, τον φυλλομετρητή, τα ονόματα χώρου, τις ώρες πρόσβασης και τους παραπέμποντες ιστότοπους. Η Special Tours Wholesalers ΕΠΕ χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για τη λειτουργία της υπηρεσίας, τη διατήρηση της ποιότητας των υπηρεσιών και την παροχή γενικών στατιστικών στοιχείων όσον αφορά τη χρήση του ιστότοπου της Special Tours Wholesalers ΕΠΕ.

Παρακαλούμε να έχετε υπόψη ότι αν αποκαλύψετε απευθείας στη Special Tours Wholesalers ΕΠΕ προσωπικά σας δεδομένα ή ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, οι πληροφορίες αυτές μπορεί να διαμοιραστούν και να χρησιμοποιηθούν από έμπιστους συνεργάτες της Special Tours Wholesalers ΕΠΕ, οι οποίοι συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων, αποκλειστικά και μόνο για να παρέχουν τις υπηρεσίες που επιθυμείτε.

Η Special Tours Wholesalers ΕΠΕ σας προτρέπει να διαβάσετε τις δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων των ιστότοπων στους οποίους συνδέεστε μέσω του ιστότοπου της Special Tours Wholesalers ΕΠΕ, για να κατανοήσετε τους τρόπους που συλλέγουν, χρησιμοποιούν και διαμοιράζονται τα δεδομένα σας. Η Special Tours Wholesalers ΕΠΕ δεν ευθύνεται για τις δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων ή για άλλο περιεχόμενο που αναρτάται σε ιστότοπους διαφορετικούς από τον ιστότοπο της Special Tours Wholesalers ΕΠΕ και το δίκτυο ιστότοπων της Special Tours Wholesalers ΕΠΕ.

Χρήση προσωπικών δεδομένων

Η Special Tours Wholesalers ΕΠΕ συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για να λειτουργεί τον ιστότοπο της Special Tours Wholesalers ΕΠΕ και να σας παρέχει τις υπηρεσίες που επιθυμείτε.

Επίσης, η Special Tours Wholesalers ΕΠΕ χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας ενημερώνει για άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρει η Special Tours Wholesalers ΕΠΕ και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες. Διαχείριση Συναίνεσης

Η Special Tours Wholesalers ΕΠΕ μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας για να ζητήσει να συμμετάσχετε σε κάποια έρευνα σχετικά με τις τρέχουσες υπηρεσίες ή για νέες υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει μελλοντικά. Διαχείριση Συναίνεσης

Η Special Tours Wholesalers ΕΠΕ δεν πουλάει, δεν νοικιάζει και δεν μισθώνει τις λίστες των πελατών της σε τρίτους. Η Special Tours Wholesalers ΕΠΕ μπορεί, κατά περιόδους, να επικοινωνήσει μαζί σας εκ μέρους των εξωτερικών συνεργατών της για κάποια συγκεκριμένη προσφορά που μπορεί να σας ενδιαφέρει. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα προσωπικά σας  δεδομένα (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλέφωνου) δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Διαχείριση Συναίνεσης

Επιπλέον, η Special Tours Wholesalers ΕΠΕ μπορεί να μοιραστεί δεδομένα με έμπιστους συνεργάτες για την πραγματοποίηση στατιστικών αναλύσεων, την αποστολή ηλεκτρονικής ή συμβατικής αλληλογραφίας, την εξυπηρέτηση πελατών ή την οργάνωση των παραδόσεων. Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τρίτους αποκλειστικά και μόνο για να παρέχουν στη Special Tours Wholesalers ΕΠΕ τις συγκεκριμένες υπηρεσίες και υποχρεούνται να τηρούν την εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας.

Οι ιστότοποι της Special Tours Wholesalers ΕΠΕ θα αποκαλύψουν τα προσωπικά σας δεδομένα, αποκλειστικά και μόνο υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

  • Νομική υποχρέωση: η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της Special Tours Wholesalers ΕΠΕ με το νόμο.
  • Ζωτικά συμφέροντα: η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την προστασία κάποιου ατόμου.
  • Δημόσιο συμφέρον: η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για να εκτελέσει η Special Tours Wholesalers ΕΠΕ μια εργασία για το δημόσιο συμφέρον ή για να ασκήσει τα επίσημα καθήκοντά της, για την οποία εργασία ή καθήκοντα υπάρχει σαφής νομική βάση.
  • Έννομα συμφέροντα: η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για τα έννομα συμφέροντα της Special Tours Wholesalers ΕΠΕ ή τα έννομα συμφέροντα τρίτων, εκτός κι αν αποδειχτεί ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων του ατόμου υπερισχύει των εν λόγω έννομων συμφερόντων.

Η Special Tours Wholesalers ΕΠΕ ως «Εκτελών την Επεξεργασία»: η οντότητα που επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα εκ μέρους του «Υπεύθυνου Επεξεργασίας»

Η Special Tours Wholesalers ΕΠΕ επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των νόμων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και τη νομιμότητα των προσωπικών δεδομένων και τα μέσα απόκτησης αυτών.

Η Special Tours Wholesalers ΕΠΕ επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μόνο εκ μέρους και σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.

Η Special Tours Wholesalers ΕΠΕ διασφαλίζει ότι υπάρχουν κατάλληλα λειτουργικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων από παραβιάσεις της ασφάλειας των δεδομένων.

Η Special Tours Wholesalers ΕΠΕ θα ενημερώσει τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αν αντιληφθεί οποιαδήποτε παραβίαση στην ασφάλεια των δεδομένων και θα προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες και βοήθεια για να μπορέσει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας να υποβάλει τις σχετικές εκθέσεις παραβίασης δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων (και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προθεσμίες).

Υπεργολάβοι επεξεργασίας

Οι συνδεδεμένες εταιρείες της Special Tours Wholesalers ΕΠΕ μπορούν να προσληφθούν ως υπεργολάβοι επεξεργασίας.
Η Special Tours Wholesalers ΕΠΕ και οι συνδεδεμένες εταιρείες αντίστοιχα μπορούν να προσλάβουν τρίτους υπεργολάβους επεξεργασίας σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες που παρέχουν. Οι τρίτοι υπεργολάβοι επεξεργασίας θα έχουν την άδεια να λαμβάνουν προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για να προσφέρουν τις υπηρεσίες για τις οποίες έχουν προσληφθεί από την Special Tours Wholesalers ΕΠΕ, ενώ απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα για άλλους σκοπούς.

Διασυνοριακές διαβιβάσεις δεδομένων

Λόγω της παγκόσμιας φύσης της ταξιδιωτικής βιομηχανίας, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μπορεί να λάβει χώρα σε διαφορετικές τοποθεσίες ανά τον κόσμο. Εφόσον τα προσωπικά δεδομένα διαβιβαστούν σε άλλη χώρα, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν επαρκή προστασία μέσω συμβατικών ή άλλων συμφωνιών μεταξύ των συνδεδεμένων εταιρειών και τρίτων παρόχων υπηρεσιών.

Χρήση cookies

Ο ιστότοπος της Special Tours Wholesalers ΕΠΕ χρησιμοποιεί cookies για να μπορείτε να εξατομικεύετε την εμπειρία πλοήγησης. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή από τον διακομιστή της ιστοσελίδας. Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για να τρέξουν προγράμματα ή να μεταφέρουν ιούς στον υπολογιστής σας. Τα cookies είναι μοναδικά και μπορούν να διαβαστούν από τον διακομιστή της ιστοσελίδας που εξέδωσε τα cookies.

Ένας από τους βασικούς στόχους των cookies είναι να παρέχουν άνεση στον χρήστη εξοικονομώντας χρόνο. Ο σκοπός τους είναι να ενημερώνουν τον διακομιστή ότι ο χρήστης έχει επιστρέψει στη συγκεκριμένη σελίδα. Για παράδειγμα, αν εξατομικεύσετε τις ιστοσελίδες της Special Tours Wholesalers ΕΠΕ ή κάνετε εγγραφή στον ιστότοπο ή στις υπηρεσίες της Special Tours Wholesalers ΕΠΕ, τα cookies θα βοηθήσουν την Special Tours Wholesalers ΕΠΕ να «ανακαλέσει» τις προσωπικές σας πληροφορίες σε μελλοντικές επισκέψεις. Έτσι, απλοποιείται η διαδικασία καταγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, όπως η διεύθυνση τιμολόγησης, η διεύθυνση αποστολής και ούτω καθεξής. Όταν επιστρέφετε στον ιστότοπο της Special Tours Wholesalers ΕΠΕ, οι πληροφορίες που είχατε προηγουμένως εισαγάγει μπορούν να ανακτηθούν για να μπορείτε εύκολα και γρήγορα να χρησιμοποιείτε τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών της Special Tours Wholesalers ΕΠΕ που έχετε επιλέξει. 

Έχετε τη δυνατότητα να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τη χρήση των cookies. Οι περισσότεροι φυλλομετρητές αποδέχονται αυτόματα τα cookies, αλλά μπορείτε να τροποποιήσετε τη ρύθμιση του φυλλομετρητή σας ώστε να απορρίπτει τα cookies, αν επιθυμείτε. Αν επιλέξετε να απορρίψετε τα cookies, μπορεί να μην έχετε τη δυνατότητα να επωφεληθείτε από τα διαδραστικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών της Special Tours Wholesalers ΕΠΕ ή των ιστοτόπων που επισκέπτεστε.

Η Special Tours Wholesalers ΕΠΕ ΔΕΝ χρησιμοποιεί cookies τρίτων.

Ο ιστότοπος της Special Tours Wholesalers ΕΠΕ τοποθετεί cookies αποκλειστικά για να διευκολύνει ή να ενισχύσει τις λειτουργίες, ή να βελτιώσει την εμπειρία πλοήγησης του χρήστη. Τα cookies διαγράφονται αμέσως κατά την αποσύνδεση του χρήστη. Η Special Tours Wholesalers ΕΠΕ ΔΕΝ χρησιμοποιεί cookies για να συλλέξει, να επεξεργαστεί ή να καταγράψει προσωπικά δεδομένα.

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Η Special Tours Wholesalers ΕΠΕ, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή/και Εκτελών την Επεξεργασία, εφαρμόζει τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέσα για να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των προσωπικών δεδομένων.

Η Special Tours Wholesalers ΕΠΕ προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη. Η Special Tours Wholesalers ΕΠΕ προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε σε διακομιστές υπολογιστών σε ένα ελεγχόμενο, ασφαλές περιβάλλον, το οποίο προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη. Όταν τα προσωπικά δεδομένα (όπως οι αριθμοί πιστωτικών καρτών) διαβιβάζονται σε άλλους ιστότοπους, προστατεύονται με κρυπτογράφηση, όπως με το πρωτόκολλο SSL (Secure Socket Layer).

Αλλαγές στην παρούσα δήλωση

Η Special Tours Wholesalers ΕΠΕ κατά περιόδους θα αναβαθμίζει την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για να ανταποκρίνεται στην ανατροφοδότηση που λαμβάνει από την ίδια την εταιρεία και τους πελάτες. Η Special Tours Wholesalers ΕΠΕ σας προτρέπει να διαβάζετε κατά περιόδους την παρούσα δήλωση ώστε να είστε ενημερωμένοι για τους τρόπους με τους οποίους προστατεύονται τα δεδομένα σας.

Επικοινωνία

Με πλήρη σεβασμό προς τα δικαιώματα των προσώπων και τα δεδομένα τους, δύνασθε να ασκήσετε όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 όπως δικαίωμα στη λήθη, πρόσβασης, ενημέρωσης, φορητότητας, περιορισμού, αντίρρησης/εναντίωσης, επεξεργασίας, διόρθωσης και διαγραφής. Για τον σκοπό αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας και Συμμόρφωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@stglobe.com.

I would like to take part to surveys about current services or on potential new services of Special Tours Wholesalers Ltd.
(NO / YES)
I would like to be informed about other products or services available from Special Tours Wholesalers Ltd. and its affiliates.
(NO / YES)
I would like to be informed from Special Tours Wholesalers Ltd on behalf of external business partners about particular offerings.
(NO / YES)
The Consent Management System feature is available to the registered users.
In case you are a registered user please login to access the Consent Management System.

Για εμάς στην SpecialTours Wholesalers LTD η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι υψηλής σημασίας.

Για το λόγο αυτό ζητάμε από τους συνεργάτες μας να γνωρίσουν την πολιτική μας για την προστασία δεδομένωνs καθώς και την ανανεωμένη πολιτική χρήσης της ιστοσελίδας μας και να τις κάνουν αποδεκτές στο πλαίσιο υλοποίησης της συνεργασίας μας..

Αποδέχομαι τους όρους